Entradas

Mostrando entradas de 2013

IKKYOKU, PRIMERA PARTE: HISTORIA

RITSUSHIKI y RITSUZEN

BUNKAI

KIHON

TOMOE UKE o MAWASHI UKE

HEISHU y KAISHU

DACHI, DACHIGATA, DACHIWAZA

TENOKÔ, HAISHÔ o HAISHU

TSUMASAKI, TSUMASAKI GERI

HANDAN RYOKU

Furi uchi

MOKUSO, SHIKOZA o SEIKOZA.

La relación SENPAI - KÔHAI

CHÛSOKU

RANDORI

SOKUTO